Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Маркетинг"

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

сутність маркетингу та його сучасну концепцію, маркетинг інновацій, маркетинговий інноваційний процес підприємства, основні категорії, класифікацію, комплекс маркетингу, види маркетингових досліджень, їх структуру та методи проведення, особливості маркетингової товарної, цінової політики, маркетингову політику розподілу і просування товарів і послуг, комплекс маркетингових комунікацій, план маркетингу підприємства, систему контролю маркетингу.

вміти:

досліджувати кон’юнктуру ринку, визначати прогнозні дослідження збуту, аналізувати дослідження конкурентного середовища і конкурентів, проводити дослідження поведінки споживачів, здійснювати маркетингову політику просування товарів і послуг, організацію маркетингових комунікацій, визначати зміст інноваційної товарної політики і управляти асортиментом, проводити планування і реалізацію розробки нового товару, пояснювати маркетингову цінову політику та методи ринкового ціноутворення, управляти розподілом і збутом підприємства, оцінювати ефективність маркетингових комунікацій, застосовувати планування, організацію і контроль маркетингової діяльності підприємств, аналізувати та вирішувати ситуаційні задачі, які виникають в маркетинговій діяльності.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема № 1.

Лекція № 1. Вступ. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Маркетинг інновацій. Сутність та основи поняття маркетингу, завдання, що вирішує маркетинг. Еволюція поглядів на маркетинг. Маркетинг і економіка.

Лекція № 2. Передумови виникнення. Концепції маркетингу. Система маркетингу та її цілі.

Лекція № 3. Предмет, об`єкт і суб`єкти маркетингу.

Семінарське заняття № 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Маркетинг інновацій.

Тема № 2.

Лекція № 4. Основні категорії маркетингу.

Лекція № 5. Основні категорії маркетингу. Поведінка покупців промислових товарів.

Тема № 3.

Лекція № 6. Характеристики маркетингу. Система маркетингу.

Лекція № 7. Характеристика маркетингу. Завдання, типи і сфери використання маркетингу.

Тема № 4.

Лекція № 8. Класифікація маркетингу.

Лекція № 9. Класифікація маркетингу.

Практичне заняття № 1. Вивчення видів маркетингу та стан попиті на товари ( послуги)

Тема № 5.

Лекція № 10. Комплекс маркетингу. Основні елементи комплексу маркетингу.

Лекція № 11. Комплекс маркетингу. Макросередовище і мікросередовище.

Семінарське заняття № 2. Комплекс маркетингу.

Тема № 6.

Лекція № 12. Маркетингові дослідження. Принципи та етапи проведення маркетингових досліджень.

Лекція № 13. Маркетингові дослідження. Правила і процедури маркетингових досліджень.

Лекція № 14. Дослідження потреб і типологія споживачів.

Практичне заняття № 2. Вивчення споживачів, споживачів-організацій та його моделювання.

Семінарське заняття № 3. Маркетингові дослідження.

Тема № 7.

Лекція № 15. Види маркетингових досліджень, їх структура та методи проведення.

Лекція № 16. Методи збирання первинної інформації. Маркетингова інформаційна система

Лекція № 17. Внутрішня вторинна інформація. Зовнішня вторинна інформація. Сегментація ринку.

Лекція № 18. Попит у системі маркетингу

Практичне заняття № 3. Види маркетингових досліджень їх структура та методи проведення.

Практичне заняття № 4. Сегментування ринку основних продуктів.

Семінарське заняття № 4. Види маркетингових досліджень, їх структура та методи проведення.

Тема № 8.

Лекція № 19. Маркетингова товарна політика. Зміст інноваційної товарної політики.

Лекція № 20. Товари виробничого призначення, їх класифікація.

Лекція № 21. Концепція життєвого циклу товарів.

Практичне заняття № 5. Маркетингова товарна політика. Зміст інноваційної товарної політики.

Практичне заняття № 6. Методи ціноутворення та їх класифікація

Семінарське заняття № 5. Комплекс маркетингу.

Тема № 9.

Лекція № 22. Продуктові інновації. Ознаки та властивості інновації.

Лекція № 23. Продуктові інновації. Промисловий бренд.

Лекція № 24. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.

Тема № 10.

Лекція № 25. Маркетингова цінова політика.

Лекція № 26. Закони попиту і пропозиції. Етапи процесу ціноутворення. Цінові стратегії.

Тема № 11.

Лекція № 27. Методи ціноутворення та їх класифікація.

Лекція № 28. Методи ціноутворення в рамках товарної номенклатури.

Практичне заняття № 7. Вивчення факторів, які визначають цінову політику підприємства, встановлення цін на нові товари.

Семінарське заняття № 6. Методи ціноутворення та їх класифікація.

Тема № 12.

Лекція № 29. Маркетингова політика розподілу.

Лекція № 30. Оптова торгівля в системі маркетингу

Лекція № 31. Роздрібна торгівлі в системі маркетингу.

Лекція № 32. Сутність мерчендайзингу.

Тема № 13.

Лекція № 33. Управління розподілом і збутом підприємства.

Лекція № 34. Маркетингова політика розподілу і логістика.

Лекція № 35. Формування системи розподілу інновацій продукції.

Практичне заняття № 8. Управління розподілом і збутом підприємства.

Семінарське заняття № 7. Управління розподілом і збутом підприємства.

Тема № 14.

Лекція № 36. Маркетингова політика просування товару.

Лекція № 37. Стимулювання збуту Просування товару і правовий захист споживачів.

Практичне заняття № 9. Вивчення заходів стимулювання збуту товарів.

Семінарське заняття № 8. Маркетингова політика просування.

Тема № 15.

Лекція № 38. Маркетингові комунікації. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.

Лекція № 39. Реклама та теорія комунікацій. Інновації в рекламі продукції на національному і регіональному рівнях.

Лекція № 40. Поняття та методи оцінки ефективності реклами. Паблік рилейшнз.

Лекція № 41. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Практичне заняття № 10. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Практичне заняття № 11. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Семінарське заняття № 9. Маркетингові комунікації.

Тема № 16.

Лекція № 42. Стратегічне маркетингове планування.

Лекція № 43. Структура маркетинг–плану підприємства.

Лекція № 44. SWOT–аналіз діяльності підприємства.

Лекція № 45. Тактичне маркетингове планування.

Практичне заняття № 12. SWOT–аналіз діяльності підприємства.

Практичне заняття № 13. Побудова організаційної структури маркетингу на підприємстві.

Семінарське заняття № 10. План маркетингу підприємства. Система маркетингового планування.

Тема № 17.

Лекція № 46. Організація маркетингу. Побудова організаційної структури.

Лекція № 47. Організація ефективної взаємодії маркетингових служб.

Семінарське заняття № 11. Організація маркетингу.

Тема № 18.

Лекція № 48. Персонал у комплексі маркетингу.

Лекція № 49. Формування кадрового забезпечення служби маркетингу.

Тема № 19.

Лекція № 50. Контроль маркетингу.Методичні матеріали по вивченню дисципліни "Маркетинг"

ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі акти та нормативно-правові документи:

Конституція України від 28.06.96 №254к/96-ВР. К.: Махаон, 2003.

Закон України «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної ради України, 2004 р.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року.

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про утворення міжвідомчого комітету з організації та проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків. Від 30.08.95. № 693.

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Постанова КМУ від 15.06.2006 р. № 833.

Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків від 29.04.96. № 465.

Постанова Кабміну України «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» № 360.

Постанова Кабміну України «Про введення штрихового кодування товарів» № 574 від 29 травня 1996 року.

Основна:

1. Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2010.

2. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу. Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

3. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. Навч.посібник. – Центр учбової літератури, 2014.

4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.

5. Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008.

6. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства. Навч.посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2012.

7. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика. Підручник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2007.

8. Башнянин Г.І., Міклодова В.П. Маркетинг у галузях і сферах діяльності. Навчальний посібник. Видавництво «Центр учбової літератури». - Київ, 2013.

9. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг. Підручник. – Київ, «Центр учбової літератури», 2012.

10. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. – Київ, «Знання-Прес», 2004.

11. Бутенко Н.В. Маркетинг. Підручник. – Київ, «Атіка», 2008.

12. Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг. - Київ, «Центр учбової літератури», 2009.

13. Белявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. – Київ, 2005.

14. Овєчкіна О.А. Планування маркетингу. Навчальний посібник. – Видавництво «Центр учбової літератури», Київ, 2013.

15. Мостецька Т.Л. Основи маркетингу. Навчальний посібник. – «Кондор», Київ, 2005.

Допоміжна:

1. Примак Т.О. Маркетинг. Навчальний посібник. – Київ.: МАУП, 2014.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга, 12-е издание. – М.: «Санкт-Петербург», 2009.

3. Карпова С.В. Маркетинг. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011.

4. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2012.

5. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник. – Київ: «Знання», 2011.

6. Криковецева Н.О. Маркетингова товарна політика. Підручник. – Київ: «Знання», 2012.

7. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції. Студцентр. Харків, 2002.

8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – Київ: КНЕУ, 2001.

9. Гончарук Я.А. Маркетинг, К.: КНЕУ, 2002.

10. Корж М.В. Маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2008.

Інтернет-джерела

1. http://zakon.nau.ua – нормативні акти України

2. http://www.business.ua газета «Бізнес»

3. http://tobap.amt.kiev.ua журнал «Товар лицом»

4. http://mr.com.ua журнал «Маркетинг и реклама»

5. http://library.if.ua/books/36.html бібліотека економіста Стадник «Менеджмент (2003), Лук’янець Т. І. «Маркетингова політика комунікацій (2003)»

6. http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/ Бутенко Н. В. Основи маркетингу – підручник

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97