Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Всесвітня історія"

Мета:

• формування історичних знань;

• розвиток історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу;

• вміння застосовувати історичні знання і набуті уміння;

• виховання у студентів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму;

• виховання патріотизму і поваги до інших народів;

• підготовка до активного громадського життя в Українській державі.

Завдання:

– дати студентам у хронологічному порядку основи знань про історичні шляхи розвитку суспільства в XX сторіччі;

– показані діалектику історичного процесу, сформулювати вміння розглядати найважливіші факти, події, суспільні явища минулого і сучасного з позицій об'єктивності та історизму;

– розвивати пізнавальну активність, творче мислення студентів, уміння аналізувати джерела, самостійно поповнювати знання;

– сприяти формуванню переконань і ціннісних орієнтацій студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, патріотизму і взаєморозуміння між людьми і народами, активної громадської позиції;

– розвивати інтерес та повагу до історії, культури різних народів, прагнення зберігати та збагачувати культурну спадщину країни та людства;

– поглиблювати знання студентів з історії України та краєзнавства, розкрити як загальне, так і особливе в розвитку українського народу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- причини прискорення науково-технічного прогресу.

- генезу виникнення міжнародних організацій, покликаних розв'язувати політичні проблеми у планетарному масштабі.

- умови утворення біполярного світу і його еволюції у багатополюсний світ наприкінці XX ст.

- причини і наслідки ліквідації колоніалізму, створення і розвитку незалежних держав.

- основні тенденції посилення європейської інтеграції. Демократизація країн Центральної і Східної Європи.

- тоталітарний характер комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі.

вміти:

-користуватися науковою термінологією (основними поняттями);

-порівнювати основні історичні поняття і явища;

-оцінити діяльність партії чи видатного політичного діяча, важливе політичне та економічне явище;

-пояснити причини важливих історичних подій і процесів, суть, загальнолюдських цінностей.

-порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на отримані знання, на основі альтернативних поглядів на проблеми;

-співвідносити історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно відшукувати історичну інформацію за темою;

- вміти аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, „круглих столах”, конференціях, виявляти розбіжності в позиціях, визначити помилки та прояви упередженості у міркуваннях, критично ставитись до тенденційної інформації.


Орієнтовний розподіл годин з дисципліни

1. Вступ. Світ на початку ХХ ст..

2. Соціально-економічний та політичний розвиток «великих держав» напередодні І світової війни.

3. Міжнародні відносини у світі на початку ХХ ст..

4. Причини і передумови виникнення І світової війни.

5. Плани держав напередодні І світової війни.

6. Бойові дії 1914-1915 рр.

7. Бойові дії 1916-1918 рр.

8.Завершальний етап та наслідки війни.

9.Версальсько-Вашингтонська система мирних договорів.

10. Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр.. ХХ ст..

11. США в 20-30-х рр.. ХХ ст..

12. Великобританія та Франція в 20-30-х рр.. ХХ ст..

13. Німеччина в 20-30-х рр.. ХХ ст..

14. Італія в 20-30-х рр.. ХХ ст..

15. Росія -СРСР у 1917-1920 рр.

16. Індустріалізація та колективізація в СРСР.

17. Основні тенденції розвитку країн ЦПСЄ в 20-30-х рр.. ХХ ст..

18.Країни ЦПСЄ у міжнародних відносинах напередодні ІІ світової війни.

19. Авторитарні та тоталітарні режими в Європі.

20. Індія та Китай після І світової війни.

21.Країни Латинської Америки на початку ХХ ст..

22. Міжнародні відносини 1930-х рр.

23. Причини,характер та рушійні сили ІІ світової війни.

24. Перші поразки Червоної армії та їх причини.

25. «Великий перелом» та його наслідки.

26. Світ після Другої світової війни.

27.Міжнародні відносини післявоєнного періоду.

28.США після ІІ світової війни.

29. Канада у 1945- на поч.. ХХІ ст.

30. Німеччина у ІІ половині ХХ- на початку ХХІ ст.

31. Великобританія у ІІ пол. ХХ – на початку ХХІ ст.

32. Франція у ІІ половині ХХ- на поч. ХХІ ст.

33. СРСР в період «Відбудови» (1945-1964 рр.)

34. СРСР в період «Застою» (1965-1989 рр.)

35. «Перебудова» та розпад СРСР.

36. Країни Центральної та Східної Європи у 1945 – 90-х рр. ХХ ст.

37. Роль країн ЦПСЄ на міжнародній арені.

38. Розвиток провідних країн Латинської Америки у 1945 – 80-х рр. ХХ ст.

39. Розвиток провідних країн Латинської Америки у 80-х рр. – ХХІ ст.

40. Розпад колоніальної системи. Причини та наслідки.

41. «Економічне диво» Японії та Південно-Східної Азії. Країни Африки.

42. Початок холодної війни. Створення військово-політичних блоків.

43. Кінець «холодної війни»:початок співробітництва.

44. Досягнення науки на рубежі ХХ-ХХІ століття.

45. Розвиток культури в демократичних і тоталітарних державах.

46. Світ на початку ХХІ ст.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЗДИСЦИПЛІНИ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

1. Всесвітня історія, 10-11 клас / Рожик М.Є. та інші, – Генеза, 2001.–229 с.

2. Всесвітня історія, 10 клас. – Ладиченко Т.В. – А.С.К. – 2000.

3. Всесвітня історія, 10 клас. – Даниленко В.М. – Ніка-Центр. – 2000.

4. Всесвітня історія, 11 клас. – Бураков Ю.М. – Генеза, 2009.

5. Всесвітня історія, 10-11 клас. – Бердичевский Я. М. – Прем'єр, 2001.

6. Віднянський С. Всесвітня історія, навчальний посібник для 10 класу. – Київ. – Фарангейт, 2000.

7. Гісем О. Всесвітня історія, /новий період 1914-1939/, підручник для 10 класу. – К. – Ніка-Центр, 2006.

8. Давлєтов О. Р. Всесвітня історія, 10-11 клас. – К., – Генеза, 2001.

9. Давлєтов О.Р., Харченко О.В. Політична історія Європи кінця ХХ-початку ХХІ століття. - Запоріжжя. – Просвіта, 2007.

Додаткова література:

13. Всесвітня історія 20 ст. 1900-1945.Нариси з історії. За ред. Трубайчука А. – К. – Генеза, 2000.

14. Пивовар С. Всесвітня історія /запитання і відповіді/, – К, 2006.

15. Полянський П.Б. Всесвітня історія 10 клас. – К. – Генеза, 2010.

16. Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 10 клас. – Харків, 2011.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97