Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Політична економія"

Мета: оволодіння студентами знаннями з політичної економії, вміннями аналізувати причини виникнення, суті, основного змісту, функцій та місця тієї чи іншої економічної категорії, а також розуміння закономірностей розвитку і функціонування економічних систем і виробничих відносин.

Основною метою викладання курсу «Політична економія» є формування у майбутніх бухгалтерів,або фахівців в галузі комерційної діяльності глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати логічно обгрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завдання: - пізнання політичної економії як науки, її предмету, методів та функцій; аналіз закономірностей розвитку суспільного виробництва і виробничих відносин; характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних, ринкових, традиційних, соціально орієнтованих і змішаних економік; розкриття закономірностей суспільного відтворення і економічного зростання, суть макроекономічних показників, структури сукупного суспільного продукту та особливості циклічних коливань в ринковій економіці; розуміння сучасних процесів глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення загальноцивілізаційних проблем людства, економічних аспектів глобальних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні напрямки політекономії в порівняльному аналізі; різні економічні системи, бачити переваги та недоліки кожної з них; специфіку економічної системи і виробничих відносин сучасної України; роль та місце держави в ринковій економіці.

вміти: визначити власне місце у вивчених економічних процесах; давати класифікацію потреб, виходячи з власного досвіду споживання та спілкування в суспільстві; порівнювати ресурсний потенціал України з потенціалами інших країн, обґрунтовувати необхідність його раціонального використання; пояснити явища економічної рівноваги, дефіциту, надлишку товарів; керуючись знаннями про способи отримання доходів у ринковій економіці, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекція №1. Предмет і методи політичної економії.

Лекція №2. Економічні потреби та економічні інтереси.

Семінарське заняття №1. Предмет і методи політекономії.

Лекція №3. Економічні системи та економічні відносини власності.

Лекція №4. Економічний і суспільний прогрес : критерії та рушійні сили.

Лекція №5. Форми організації суспільного виробництва.Товар.

Лекція №6. Теорія грошей. Грошовий обіг.

Семінарське заняття №2.Товарне виробництво і грошовий обіг.

Лекція №7. Економічна суть ринку і підприємництво.

Лекція №8. Капітал як економічна категорія.

Семінарське заняття №3.Підприємництво і капітал.

Лекція №9. Інфраструктура ринку. Ринкова рівновага.

Лекція №10. Монополії та конкуренція в ринковій економіці.

Семінарське заняття №4. Ринкова інфраструктура і закони ринкового господарства.

Практичне заняття №1. Загальні основи економічного розвитку.Товарне виробництво і ринок.

Лекція №11. Ринкові відносини в аграрному секторі. Земельна рента.

Лекція №12. Основні засади функціонування перехідних економік.

Лекція №13. Державне регулювання економіки.

Семінарське заняття №5.Державне регулювання економіки.

Лекція №14. Фінансово-кредитна система.

Лекція №15. Суспільне відтворення та суспільний продукт.

Лекція №16. Національний доход.

Практичне заняття №2. Національний доход і його споживання.

Лекція №17.Системи розподілу доходів. Заробітна плата.

Лекція №18.Макроекономічна нестабільність економічного розвитку.

Семінарське заняття №6. Макроекономічна нестабільність економічного розвитку.

Лекція №19.Становлення і розвиток сучасного світового господарства. Глобалізація світогосподарських зв’язків.


Опорний конспект лекцій з дисципліни "Політична економія"

 • Семінарські заняття

 • Перелік тем для самостійної роботи

 • Пошук

  Оголошення

  Контакти

  Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

  Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97