Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Інформаційні системи в маркетинговій діяльності"

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності» є набуття студентами теоретичних та практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем маркетингу, сучасних технологічних засобів обробки інформації та інформаційних технологій розв’язання основних маркетингових задач

Завдання: вивчення теоретичних основ створення та функціонування інформаційних систем, засобів збору та обробки маркетингової, сучасних інформаційних технологій для аналізу маркетингової інформації та прийняття рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основи побудови та функціонування маркетингових інформаційних систем, сучасні інформаційні технології розв’язання задач з управління маркетинговою діяльністю

вміти: виконувати постановку та розробляти алгоритм розв’язання задачі, вибирати та використовувати апаратно-програмні засоби для розв’язання задач, створювати інформаційну базу та працювати з нею при виконанні конкретних функцій управління маркетингом.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

Організація інформаційної бази

Основи створення комп’ютерних технологій

Режим роботи ЕОМ

Створення інформаційних систем

Технологічні засоби пошуку, збирання і нагромадження маркетингової інформації

Практичне заняття №1. Створення бази даних.

Практичне заняття №2. Організація пошуку інформації у базі даних.

Практичне заняття №3. Застосування мережі Internet для пошуку інформації.

Технологічні засоби підтримки прийняття маркетингових рішень.

Практичне заняття №4. Створення діаграм для аналізу маркетингової інформації

Практичне заняття №5. Створення та аналіз списків

Практичне заняття №6. Обчислення групових характеристик

Практичне заняття №7. Консолідація даних в Excel

Практичне заняття №8. Використання зведення таблиць в Excel

Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень.

Практичне заняття №9. Підібір параметра Excel.

Практичне заняття №10. Таблиці підстановки даних Excel.

Практичне заняття №11. Пошук сценаріїв.

Організація маркетингових досліджень із використанням комп’ютерних технологій.

Застосування програми Project Expert для дослідження проектів.

Практичне заняття №12. Ознайомлення з середовищем Project Expert

Практичне заняття №13. Введення даних моделі проекту в програмі Project Expert

Практичне заняття №14. Аналіз проекту у програмі Project Expert

Практичне заняття №15-16. Створення власного проекту у програмі Project ExpertЛітература

1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 241 с.

2. Вовчак. І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. Начальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. 354 с.

3. Інформаційні системи і технології в економіці за редакцією В.С. Пономаренка, К., "Академія", 2002.

4. Проектування інформаційних систем за редакцією В.С. Пономаренка, К., "Академія", 2002.

5. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ , 2003.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97