Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Фізичне виховання"

Мета і завдання предмета:

- формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;

- набуття елементарних знань з фізичного виховання , гігієни ,основ здоров’я, та здорового способу життя;

- формування навичок самостійних знань фізичними вправами , розвитку фізичних якостей , корекції постави, профілактики травматизму та надання першої допомоги;

- удосконалення функціональних можливостей організму , розвитку основних життєзабезпечувальних систем;

- виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;

- виховання інтересу , потреби і звички до занять фізичними вправами;

- розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, викривальності, гнучкості й швидкісно-силових, та координаційних здібностей ), узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості, тощо;

- формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;

- виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистостей;


спеціальність 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціальність 071 облік і оподаткування

спеціальність 075 маркетинг

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Фізичне виховання і основи здорового способу життя.

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення.

Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ.

Легка атлетика.

Спортивні ігри.

Гімнастика.

Вправи для формування сили, швидкісно- силових якостей.

Вправи для формування розвитку координації рухів та просторового орієнтування.

Вправи для формування витривалості.

Вправи для формування спритності.

Вправи для формування гнучкості.

Форма підсумкового контролю – залік


спеціальність 181 харчові технології

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Фізичне виховання і основи здорового способу життя.

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення.

Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ.

Вплив фізичних вправ на організм людини.

Легка атлетика.

Спортивні ігри.

Гімнастика.

Вправи для формування сили, швидкісно- силових якостей.

Вправи для формування розвитку координації рухів та просторового орієнтування.

Вправи для формування витривалості.

Вправи для формування спритності.

Вправи для формування гнучкості.

Форма підсумкового контролю – залік

Рекомендована література:

Основна література:

1. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / К. П. Козлова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. Коцюбинського. – 2-ге вид. Вінниця, 2011.

2. Вправи баскетболіста / З.М. Хромаєв, Є.В. Мурзін, О.В.Обухов, С.Г. Защук.-К.,2006

3. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник / В. М. Костюкевич. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015.

4. Спортивні ігри: курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. М. Костюкевич, Т. В. Вознюк, А. І. Драчук. Вінниця : Ландо ЛТД, 2012.

5. Підготуй себе сам : [навч.-метод. посіб. для студ. різних спец. та викладачів фізичного виховання ] / т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. Вінниця, 2010.

6. Олімпійський і професійний спорт : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. Хмельницький : ХНУ, 2010.

7. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях : навчальний посібник / В. Г. Папуша. Тернопіль : Підручники і посібники, 2011.

8. Олімпійський і професійний спорт : курс лекцій, навч.-метод. посіб. / В. В. Романенко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – [2-ге вид.]

Додаткова література:


1. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Шинкарук, Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець, В. В. Флерчук. Хмельницький : ХНУ, 2011.

2. Теорія і методика рухливих ігор і забав : навч. посібник / Т. М. Чернишенко. Вінниця : Планер, 2012.

3. Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : монографія / В. І. Мудрик [та ін.] ; НАПН України, Інститут проблем виховання. К. : Педагогічна думка, 2010.

4. Гімнастична термінологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. М. Салямін, І. А. Терещенко, С. П. Прокопюк, Т. М. Левчук. К. : Олімпійська література, 2010.

5. Фізична культура. Експрес - контроль / О. В. Скляров, М. С. Черниш ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2012.

6. Завдання до лабораторних робіт з лікувальної фізичної культури : навч.-метод. посіб. / Ю.М. Фурман; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2012.

7. Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 18, т. 1 / ред. В. М. Костюкевич ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : Планер, 2014.

8. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів : монографія / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко, С. П. Драчук. К. : Олімпійська література, 2013.

9. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник / В. М. Костюкевич. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97