Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Дисципліна "Вища математика"

Мета: оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні задачі із застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки.

Завдання:розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; оволодіння студентами основними методами дослідження і розв’язку математичних задач; виховання у студентів уміння самостійно поширювати свої математичні знання та проводити математичний аналіз прикладних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

означення визначника другого порядку; правило Крамера; означення матриці та її властивостей; означення комплексних чисел, різні форми та перехід від однієї форми до іншої; означення границі функцій у точці, похідної, диференціала, точок максимуму та мінімуму функції; формули похідних основних елементарних функцій, означення первісної, невизначеного інтеграла; формування основних властивостей невизначеного і визначеного інтеграла; формулу Ньютона-Лейбница; рівняння прямої у різних формах; основні поняття комбінаторики; формулу повної ймовірності; основні правила аналітичної геометрії, методи вирішення систем лінійних рівнянь алгебри; розуміти зв'язок між такими поняттями, як число, вектор, матриця, лінійне перетворення.

вміти:

обчислювати визначники другого і третього порядків, розв'язувати системи рівнянь за формулами Крамера; виконувати дії над комплексними числами в алгебраїчній, тригонометричній, показниковій формах; застосовувати диференціал до наближених обчислень; досліджувати функції і будувати їх графіки; обчислювати площі фігур за допомогою визначеного інтеграла; досліджувати взаємне розташування прямих та знаходити кут між ними; знаходити повну ймовірність випадкової події.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ("Маркетинг")

Лекція №1. Множини та операції над ними.

Практична робота №1. Дії над комплексними числами в тригонометричній формі.

Лекція №2. Матриці та визначники.

Практична робота №2. Обчислення визначників. Дії над матрицями.

Лекція №3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Практична робота №3. Способи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Лекція №4. Векторна алгебра та аналітична геометрія

Практична робота №4. Координати вектора. Кут між векторами

Практична робота №5. Рівняння прямої на площині. Побудова прямих.

Лекція №5. Функціональна залежність. Елементарні функції. Границя функції. Неперервність функцій.

Практична робота №6. Область визначення функції. Знаходження границі функції.

Лекція №6, 7. Похідна функції та диференціал.

Практична робота №7. Знаходження похідної функції. Застосування похідної функції для розв’язування задач.

Лекція №8. Граничний (маргінальний аналіз).

Лекція №9. Функції багатьох змінних. Екстремуми функцій.

Практична робота №8, 9. Дослідження функцій багатьох змінних. Знаходження точок екстремуму функцій багатьох змінних.

Лекція №10. Невизначений інтеграл.

Практична робота №10. Методи обчислення невизначених інтегралів.

Лекція №11. Визначений інтеграл.

Практична робота №11. Обчислення площ криволійних фігур.

Лекція №12 Задачі лінійного програмування. Транспортні задачі.

Лекція №13, 14. Випадкові події. Випадкові величини. Елементи математичної статистики.

Практична робота №11, 12. Означення випадкових подій. Елементи математичної статистики. Розв’язування задач з розділу теорії ймовірностей і математичної статистики.

Обов’язкова контрольна робота.

Підсумкове заняття.

Залік (екзамен).


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

для спеціальності "Харчові технології"

Лекція №1. Множини та операції над ними.

Практична робота №1. Дії над комплексними числами в тригонометричній формі.

Лекція №2. Матриці та визначники.

Практична робота №2. Обчислення визначників. Дії над матрицями.

Лекція №3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Практична робота №3. Способи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Лекція №4. Векторна алгебра та аналітична геометрія

Практична робота №4. Координати вектора. Кут між векторами

Практична робота №5. Рівняння прямої на площині. Побудова прямих.

Лекція №5. Функціональна залежність. Елементарні функції. Границя функції. Неперервність функцій.

Практична робота №6. Область визначення функції. Знаходження границі функції.

Лекція №6, 7. Похідна функції та диференціал.

Практична робота №7. Знаходження похідної функції. Застосування похідної функції для розв’язування задач.

Лекція №8. Функції багатьох змінних. Екстремуми функцій.

Практична робота №8, 9. Дослідження функцій багатьох змінних. Знаходження точок екстремуму функцій багатьох змінних.

Лекція №9. Невизначений інтеграл.

Практична робота №10. Методи обчислення невизначених інтегралів.

Лекція №10. Визначений інтеграл.

Практична робота №11. Обчислення площ криволійних фігур.

Лекція №11, 12. Випадкові події. Випадкові величини. Елементи математичної статистики.

Практична робота №11, 12. Означення випадкових подій. Елементи математичної статистики. Розв’язування задач з розділу теорії ймовірностей і математичної статистики.

Залік


 • Питання до заліку з дисципліни "Вища математика" (Товарознавство та комерційна діяльність)

 • Питання до екзамену з дисципліни "Вища математика" (Маркетингова діяльність)
 • Практичні завдання до екзамену з вищої математики (Маркетингова діяльність)

 • Рекомендована література

  Основна література

  1. Барковський В.В. Барковська Н.В. Математика для економістів: Вища математика. -К.: НАУ, 2005.-448с.

  2. Высшая математика для экономистов, Учеб. Пособие /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Гришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002.-471с.

  3. БудкінаТ. В. Вища математика. Практикум: частина 1: Лінійна алгебра, Посібник для самостійної роботи студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 87 с.

  4. Пирятинська О.Ю., Хрутьба В.О., Пшонківська І.М. Збірник завдань з курсу "Вища математика". частина I. - К.:ІЕП "КРОК", 2001.- 44 с.

  5. Пшонківська І.М., Рудоміно-Дусятська І.А., Малько Г.О. Збірник завдань з курсу "Вища математика". частина IІ. - К.:ІЕП "КРОК", 2002.- 32 с.

  6. БудкінаТ. В. Вища математика. Практикум: частина 2: Вступ до математичного аналізу, Посібник для самостійної роботи студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 78 с.

  7. ІваненкоТ. В. Вища математика. Практикум: частина 3: Диференційне числення функції багатьох змінних, Посібник для самостійної роботи студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 78 с.

  8. Іваненко Т. В. Вища математика. Практикум: частина 4: Інтегральне числення, Диференціальні рівняння, Посібник для самостійної роботи студентів - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 95 с.

  9. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навчальний посібник.-Київ, А.С.К., 2004.-648с.


  Додаткова література

  1. Єрмакова, О. А. Вища математика навчальний посібник / О.А. Єрмакова. - К. : Університет "Україна", 2004. - 444 с

  2. Шкіль М.І.,Колесник Т.В. Вища математика. Підручник. у 3 кн. Кн.3. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння.-К.:Либідь, 1994.-352с.

  3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навчальний посібник.-Київ, А.С.К., 2004.-648с.

  4. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Збірник задач.-Київ, А.С.К., 2004.-480с.

  5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Учеб.пособие. Ч.1.- М.:Высш.шк., 1996.-320с., ч. 2-366с.

  6. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Учеб.пособие. Ч.2.- М.:Высш.шк., 1996.-366с.

  7. Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Навчальний посібник. У 3 ч. / В. С. Герасимчук, Г.С. Васильченко, В.І. Кравцов. Ч.1 - К. : Книги України ЛТД, 2009-578с.

  8. Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Навчальний посібник. У 3 ч. / В. С. Герасимчук, Г.С. Васильченко, В.І. Кравцов. Ч.2 - К. : Книги України ЛТД, 2009-470с.

  9. Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Навчальний посібник. У 3 ч. / В. С. Герасимчук, Г.С. Васильченко, В.І. Кравцов. Ч.1 - К. : Книги України ЛТД, 2009-400с.

  Пошук

  Оголошення

  Контакти

  Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

  Тел. приймальної комісії: 096-510-48-97